About School | เกี่ยวกับโรงเรียน

อาจารย์ภูษิต เจียรภาสวร (อ.ปุ๋ม)

 

อาจารย์ภูษิต เจียรภาสวร (อ.ปุ๋ม)
 

ตำแหน่ง
- ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชา AMP7200
- อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาพื้นฐานวิศวกรรม และวิชาคณิตศาสตร์ ของสถาบันกวดวิชา AMP7200

 

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2535
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2531
 • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2530
 • สอบเทียบจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สอบติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศึกษาเพียง 1 ปี แล้วสอบเข้าคณะใหม่)

 

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชา AMP7200
 • อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาพื้นฐานวิศวกรรม และวิชาคณิตศาสตร์      ของสถาบันกวดวิชา AMP7200
 • อาจารย์พิเศษสอนวิชาฟิสิกส์ของโรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์  โรงเรียนราชินี
 • อาจารย์รับเชิญในการสอนวิชาความถนัดทางวิศกรรม (PAT3)ในโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบกับ PEPTEiN Genuis Generation สู่คณะที่ใช่สาขาที่ชอบ

 

พ.ศ.2538 - พ.ศ.2541
 • ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชา AMP7227
 • อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาพื้นฐานวิศวกรรม และวิชาคณิตศาสตร์ของสถาบันกวดวิชา AMP7227
 • อาจารย์พิเศษสอนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ    โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

พ.ศ.2533 - พ.ศ.2537
 • อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของสถาบันกวดวิชา PEP
 • หัวหน้าโครงการ และผู้สอนวิชาฟิสิกส์ในโครงการ Phy-Math Camp  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย