Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ตะวัน มงคลศิริ (น้องตะวัน) อ.พ.

สามารถเลือกลงเวลาเรียนได้สะดวก  เลือกเรียนได้ตามใจชอบ  อ.ปุ๋มสอนสนุกเข้าใจง่าย : )

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   ม.6  คับ