Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

วิมลศิริ หมั่นมั่ง (น้องมิ้งค์) ส.ก.น.

สามารถเลือกเวลาที่จะเรียนได้  และวิชาที่ต้องการเรียนได้  โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนตามที่โรงเรียนไม่ทัน   สำหรับคนที่เรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจและไม่ค่อยมีเวลาที่แน่นอนในแต่ล่ะวัน  ก็ควรมาเรียนที่  AMP 7200  จะรู้สึกสะดวกมากและเข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะ

โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี   ม.5   ค่ะ