Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

กำชัย สุภัทรกุล(น้องณัฐ)บ.ล.

ชอบเรียน  amp by myself  เพราะ  มีเนื้อหาที่ครบถ้วน  เช่น  คณิต  ฟิสิกส์  ฟิสิกส์เชิงวิศวะ  และพี่ปุ๋มจะสอนเทคนิกการคำนวณดีมากครับ  อยากจะบอกน้องๆ  หรือเพื่อนๆ  ให้มาเรียนที่  AMP7200  เพราะว่า  ใครที่อยากเป็นวิศวะมาเรียนที่นี่ได้เลยครับ

 โรงเรียน  มัธยมวัดบึงทองหลาง ม.6 ครับ