Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สุขสกาว สำราญวงศ์ (น้องฝน)อ.ส.ค.

พี่ปุ๋มมีวิธีการสอนที่ทำให้เข้าใจมากขึ้น และมีสูตรลัด ทำให้สามารถทำโจทย์ได้เร็วขึ้นและเข้าใจเพีมมากขึ้นกว่าเดิม  และพี่ปุ๋มค่อยๆสอนไม่เร็วเกินไม่ช้าเกิน และยังมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกด้วย !!!  ^^  ถ้ายังไม่เคยมาลองต้องมาลองแล้วจะรู้ว่า amp7200 เป็นยังไง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ม.6