Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ภัทรพล ศักดิ์ดาวัต (น้องภัค)จภ.เพชรบุรี

เรียน amp by myself เพราะว่าเหมาะสำหรับในเวลาที่เรียนเฉพาะเรื่อง ต่างจากที่อื่นตรงนี้ เพราะว่าผมนั้นเข้าใจบางเรื่องอยู่แล้วทำให้ประหยัดเวลาในการเรียนเรื่องที่รู้เรื่องอยู่แล้ว  จึงได้มาเรียนเรื่องที่ยังไม่เข้าใจได้อย่างเต็มที่ครับ  ก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือ  จะเรียนเนื้อหาเฉพาะเรื่องก็ควรจะมาสมัครเรียนครับ

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ม.5