Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ญาณินท์ ศรีรัศม์ (น้องปุ้น) ซ.ย.

amp ทำให้ฟิสิกส์กับเลขง่ายขึ้น!!!! เพราะพี่ปุ๋มสอนสนุก สอนรู้เรื่องมาก!  เล่าเรื่องสนุกด้วย :) ถ้าไม่เข้าใจก็ไปให้พี่ปุ๋มช่วยอธิบายได้

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.6