Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ณัฐณิชา เนติ(น้องหมูหวาน)ต.อ.

 เรียนแล้วเข้าใจ ไม่หลับ !  มาเรียนซะเด็กๆๆ

 

โรงเรียนเตรียมอุดม ม.6