Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ลักขณา ไตรรัตนสุวรรณ (น้องนุ่น) ย.บ.

พี่ปุ๋มสอนเป็นกันเอง เหมือนพี่คนหนึ่ง ซึ่งสามารถถามได้ทุกเรื่อง แม้จะเป็นพื้นฐานทำให้เข้าใจฟิสิกส์มากขึ้น มีโจทย์หลากหลายแนวจากง่ายไปหายาก พี่ๆพนักงานก็เป็นกันเองปรึกษาได้เกี่ยวกับเรื่องเรียนเสมอ :) เรียนแล้วไม่เครียด สนุก ได้เนื้อหาสาระ เข้าใจเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจึงไปสู่ระดับยาก ทำให้มีพื้นฐานที่แน่นและเข้าใจ น่ะ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.6 ค่ะ