Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ณัฐนันท์ ทับเงิน (น้อง เฟิร์น )ส.ก.

การเรียนที่ amp ทำให้ความยากกับความสนุกสามารถเข้ามาผสมผสานกันได้ทำให้เกิดความเข้าใจทั้งความยาก ความเข้าใจหายไปตั้งแต่ได้เข้าเรียนที่ amp7200 สถานที่ที่จะเลือกเรียนฟิสิกส์ควรเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับเรา และที่ amp 7200 จะทำให้ความไม่เข้าใจหายไปเมื่อก้าวเข้ามาใน amp

โรงเรียนกุหลาบวิทยา ม.5 ค่ะ