Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สาลิณี ศิริพงษ์สุศิลป์(น้องป๊อกกี้)อ.ส.ค.

สอนพื้นฐานของฟิสิกส์ เข้าใจ พี่ปุ๋ม Friendly  มาก ไม่สอน เป็นที่ที่สอนฟิสิกส์ได้ดีที่สุดใน Thailand

อัสสัมชัญคอนแวนต์ ม.6 ค่ะ