Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธันยนันท์ นิทัศน์กิตติ(น้องไอ๊)จ.ด.

พี่ปุ๋มน่ารัก สอนสนุก ไม่เครียด มีโจทย์ประยุกต์หลากหลาย ทำเกรดที่โรงเรียนได้ดี ก็เพราะ amp7200 นี่หละค่ะ :)

โรงเรียนจิตรลดา ม.6 ค่ะ