Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชนิกานต์ เดชะวิกรม (น้องหงส์) ส.ว.

หงส์เรียนทั้งคอร์ส และเรียนแบบ amp by myself

ชอบเรียนที่ amp เพราะพี่ปุ๋มสอนสนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย

แล้วก็ทำให้เข้าใจฟิสิกส์มากขึ้น ต้องมาลองเรียนดูแล้วจะรู้ว่าดีจริงค่ะ

โรงเรียนสตรีวิทยา ม.5