Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ศุภวิชย์ สุขแดง (น้องแท่น) มศว.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ พี่ปุ๋มสอนสนุก เข้าใจง่าย อยากบอกเพื่อน และน้องๆว่า มาเรียนกันเถอะครับ ที่นี่ เป็นกันเองสุดแล้ว

 

 

โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ม.5