Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ภาสินี พวงปราง (น้องเน็ต) สว.๒

ไม่น่าเบื่อ เรียนแล้วคลายเครียด พี่ปุ๋มสอนฮามาก ทำให้อยากมาเรียนเรื่อยๆ LOVE AMP7200 ถ้าอยากเรียนฟิสิกส์แล้วไม่เครียดต้องที่ AMP7200 เลย

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒