Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ทิพย์วรินทร์ บุญยะไทย (น้องปุน) ม.น.

เรียนสะดวกตามเวลาที่ต้องการ พี่ปุ๋มสอนดีมากๆ แอร์เย็น พี่ที่เคาน์เตอร์น่ารักด้วย สอนเข้าใจจริงๆ ทั้งทักษะชีวิต และวิชาความรู้ ไม่เรียนก็พลาดแล้ว

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์