About School | เกี่ยวกับโรงเรียน

จุดมุ่งหมายและปณิธานของสถาบัน

          1. เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะที่จะนำไปใช้ในการเรียนในโรงเรียน การเตรียมตัวสอบ ตลอดจนถึงการพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

          2. ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และกระบวนการความคิดให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถเพื่อให้คุ้มค่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องเสียไป

          3. พัฒนาแนวทางและระบบการสอนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน

          4. สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีการยกตัวอย่างสิ่งของหรือเหตุการณ์ใกล้ตัว ที่เกี่ยวกับบทเรียน อันจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่า วิชาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ยากอีกทั้งเป็นวิชาที่น่าศึกษา

          5. เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักเรียน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านความสามัคคีด้วยการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตามวาระสำคัญต่างๆ

          6. ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้แก่นักเรียน เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างพอเพียง และมีจริยธรรม