News | ข่าวสารโรงเรียน

ขยายอายุการใช้งาน amp by myself

10-07-2013
เพิ่มอายุการใช้งานแต่ละPackage กันอย่างจุใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
 
Silver Package จำนวน 12 ชั่วโมง เพิ่มอายุการใช้งานเป็น 200 วัน
Gold Package จำนวน  24 ชั่วโมง เพิ่มอายุการใช้งานเป็น  400 วัน
Platinum จำนวน 48 ชั่วโมง เพิ่มอายุการใช้งานเป็น 600 วัน
Diamond จำนวน 96 ชั่วโมง เพิ่มอายุการใช้งานเป็น  800 วัน
 
เริ่มตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปนะคะ